Länkarna på dessa webbsidor leder till karttjänster som Geologiska forskningscentralen och Lantmäteriverket producerar. Tjänsterna är till nytta för dem som rör sig ute i naturen och ger information om områdets geologi.

Kartgränssnitten i GTK:s karttjänster innehåller rikligt med observations- och mätinformation samt tolkningar av den.

http://se.gtk.fi/informationstjanster/karttjanster/

https://kivinayte.gtk.fi/wp-content/uploads/kansannaytteet-2014-2023.xlsx

GTK:s karttjänst Maankamara (på finska) innehåller de senaste kartbilderna över jord- och berggrunden i Finland. I tjänsten finns också den senaste höjdmodellen, som bygger på Lantmäteriverkets laserskanningsmaterial.

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/

I Lantmäteriverkets tjänst Kartplatsen kan användaren studera terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. I tjänsten är det också möjligt att ta fram koordinatuppgifter på kartorna.

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster/kartplatsen/

I geodatatjänsten Hakku (på finska) kan du söka olika geologiska underlag som visas på en karta. I tjänsten finns även information om folkprover. Materialet om folkproverna innehåller uppgifter om prover från berg och stenblock som lekmän skickat in. Uppgifterna har sammanställts av GTK och Outokumpu Oy.

https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search

Kartapplikationen Fennoscandian Mineral Deposits visar mineralfyndigheter, gruvor, malmrika områden samt geologiska och geofysiska kartor över Fennoskandien. Dessutom finns länkar till nedladdningsbara kartfiler, till en databas och till samlad information om kritiska mineral. Applikationen är engelskspråkig.

http://gtkdata.gtk.fi/fmd/

Tukes uppdaterar ett gruvregister och publicerar en karttjänst (på finska) som anknyter till registret. I karttjänsten anges de företrädesrätter som avses i gruvlagen, dvs. förbehåll, ansökningar och beslut.  Klicka på ett område för information om rättighetens innehavare.

http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/

Paikkatietoikkuna är Lantmäteriverkets nationella portal för geodata. Tjänsten presenterar geodatamaterial och -tjänster som kan användas på många olika sätt. På kartlagret för geologi finns flera olika kartor.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=sv

Tjänst för sökning i Finlands berggrundskarta (DigiKP200, 1:200 000 berggrundskarta, på engelska) samt i geologiska enheter och elektroniska publikationer som anknyter till dem.

http://gtkdata.gtk.fi/Kalliopera/index.html

Material som anknyter till berggrundskartan:

Applikationerna Mobiilikapalo och Mobiilimaapeli är planerade för insamling av geologisk fältinformation i terrängen. Applikationerna består av en aktivitetsmeny, en karta och separata blanketter för lagring av information.

http://gtkdata.gtk.fi/mobiili/index_fin.html